Вимоги до публікації

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
2. Автор несе особисту відповідальність за достовірність поданої інформації.
3. Обсяг тез доповідей повинен бути одна або дві повні сторінки формату А4
(210х297 мм), орієнтація книжкова.
4. Всі береги (поля) сторінки – 20 мм. Палітурка (переплет) – 10 мм.
Дзеркальні поля. Формат файлу: Документ Word 97-2003.
5. Шрифт: Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал –
одинарний.
6. Формули написані в програмі Equation Editor 3.0 (редактор формул у
Microsoft Word). Розміри: звичайний – 12, крупний індекс – 7, звичайний
індекс – 5, крупний символ – 18, дрібний символ–12. Розташування по
центру. Рисунки: розташування у тексті по центру (Рисукок 1 – Підпис),
Times New Roman, кегель 12 pt.

Порядок розміщення матеріалу:

УДК: зліва у верхньому рядку (Times New Roman, кегель – 14 pt, прописними
літерами);
Назва доповіді: у наступному рядку посередині прописними літерами (Times
New Roman, кегель – 14 pt, напівжирний, без абзацу, міжрядковий інтервал –
1,0), інтервал перед і після 6 pt;
Автори: у наступному рядку посередині друкуються рядковими літерами
ініціали і прізвища співавторів, науковий ступінь, вчене звання (Times New
Roman, кегель – 14 pt, вирівнювання по центру);
Назва установи: у наступному рядку посередині друкуються рядковими
літерами назви установ, де працюють співавтори (Times New Roman, кегель –
14 pt, курсив, вирівнювання по центру);
Ключові слова: 5 – 8 слів чи словосполучень (Times New Roman, кегель – 14
pt, міжрядковий інтервал – 1,0 з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання
по ширині), інтервал перед і після 6 pt;
Текст доповіді: Times New Roman, кегель – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0
з абзацним відступом – 1,25 см, вирівнювання по ширині;
Список використаних джерел (не більше п’яти): Times New Roman, кегель –
14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 з абзацним відступом – 1,25 см,
вирівнювання по ширині. Оформлення списку використаних джерел повинно
відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
9. У разі, якщо особа не взяла участь у конференції, але надіслала тези
доповіді та оплатила оргвнесок, їй буде надіслано електронний збірник
матеріалів конференції.
10. Роботи, що не відповідають вимогам, чи не подані у встановлений термін,
не розглядатимуться.
Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Шаблон оформлення тез